Structura anului şcolar

Structura an scolar 2016-2017Structura an scolar 2016-2017

Structura anului şcolar 2016-2017

structura an scolar 2015-2016

Structura anului scolar 2015-2016.pdf


ARHIVA


Anul scolar 2014-2015

Deschidere an școlar 2014-2015 Deschidere an școlar 2014-2015 Deschidere an școlar 2014-2015 Deschidere an școlar 2014-2015 Deschidere an școlar 2014-2015 Deschidere an școlar 2014-2015 Deschidere an școlar 2014-2015 Deschidere an școlar 2014-2015


ORDIN privind structura anului şcolar 2014 – 2015

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015; b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015; c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare; e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile; f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor; g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Art.2 Anul şcolar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie pe data de 31 august 2015 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I
Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014
În perioada 1 – 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015 Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015 Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015 Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015 Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015
Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015
Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. (2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.
Art.4 (1) Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015.
Art.6 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. (2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective. (3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.
Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.
Art.8 Direcţia Generală Educaţie şi Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcţia Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Națională, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU, Remus PRICOPIE Bucureşti .


Noul regulament şcolar este încă în dezbatere publică, însă majoritatea prevederilor de mai jos se vor aplica chiar din acest an şcolar. Încercăm să explicăm principalale schimbări faţă de forma de anul trecut a acestui regulament, în articolul de mai jos.
1. Părinţii au dreptul de a contesta orice notă primită de copil la teze şi lucrări. Dacă părintele recurge la acest drept, învăţătorul/profesorul va fi nevoit să justifice nota elevului în faţa elevului, a părintelui şi a directorului şcolii.
2. Părinţii pot motiva, pe proprie răspundere, trei zile de absenţe pentru copiii lor. Pentru toate celelalte absenţe, elevul trebuie să aducă o dovadă din partea medicului.
3. Amenzile pentru părinţii care nu se ocupă de şcolarizarea copiilor sunt cuprinse între 100 şi 1.000 de lei. Potrivit regulamentului, părinţii care nu vor putea plăti aceste amenzi vor fi obligaţi să efectueze ore de lucru în folosul comunităţii.
4. Apar manualele digitale pentru elevii claselor I şi a II-a. Totuşi, în acest moment nu se ştie după ce manuale vor învăţa aceşti copii, deoarece autorităţile au decis să reevalueze licitaţia pentru manualele digitale şi au suspendat temporar procedura de achiziţie.
5. Elevii din clasa pregătitoare au în orar o oră de limbă modernă. În clasele a III-a şi a IV-a, elevii au două astfel de ore în orarul săptămânal.
6. Elevii de clasa a II-a au planificată o oră în plus de matematică. Astfel, ei vor avea 4 ore de matematică în fiecare săptămână.
7. Dispare disciplina Educaţie tehnologică, iar Artele vizuale şi Abilităţile practice au repartizată o oră în plus, în fiecare săptămână.

Structura anului şcolar 2014-2015
Semestrul I
– Cursuri în perioadele luni, 15 septembrie – vineri, 19 decembrie şi luni, 5 ianuarie – vineri, 30 ianuarie;
– Între 1 şi 9 noiembrie, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă;
– Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie, şi se va încheia duminică, 4 ianuarie;
– Vacanţa intersemestrială va fi între 31 ianuarie şi 8 februarie.
Semestrul al II-lea
– Începe luni, 9 februarie, şi va fi întrerupt de vacanţa de primăvară, programată între 11 aprilie şi 19 aprilie. Cursurile se vor relua în 20 aprilie, anul şcolar urmând să se încheie la 19 iunie;
– Săptămâna 6-10 aprilie este dedicată programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”;
– Vacanţa de vară va fi între 20 iunie şi 13 septembrie.


STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2013-2014

Începutul noului an şcolar aduce câteva modificări importante în privinţa structurii acestuia. Astfel, anul şcolar 2013 – 2014 va începe luni, 16 septembrie 2013, si se va termina pe 20 iunie 2014, având 36 de săptămâni de studiu, cu două zile mai puţin decât anul trecut. De asemenea, cele două semestre ale noului an şcolar au fost egalizate prin scurtarea vacanţei de vară şi lungirea perioadei de studiu a primului semestru.

Dacă anul trecut vacanţa de iarnă a ţinut aproape o lună de zile, anul acesta, elevii vor sta acasă puţin peste două săptămâni, mai precis între 21 decembrie şi 5 ianuarie. După întoarcerea din vacanţă, elevii vor mai avea încă două săptămâni de studiu, urmând să termine cursurile la data de 31 ianuarie 2014.

Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014, se arată în structura anului şcolar publicată de Ministerul Educaţiei.

Semestrul I

 • Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie 2013
 • În perioada 2 – 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
 • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014
 • Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014
 • Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014

Semestrul al II-lea

 • Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014
 • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marţi, 22 aprilie 2014
 • Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014
 • Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014.
 • Structura anului școlar 2013-2014.

 • NOUTĂȚI
 • O noutate pentru anul şcolar nou este extinderea evaluărilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în toate şcolile din ţară. O altă noutate o reprezintă simularea naţională la clasa a XI-a pentru toate liceele din ţară. Anul acesta vor fi făcute simulări la clasa a VIII-a, a XI-a şi a XII-a.
 • Cea mai importantă noutate o reprezintă modificare modului de calculare a mediei de admitere la liceu. Astfel, media celor 4 ani de gimnaziu va conta la admiterea în liceu în proporţie de 25%, şi nu 50% ca până acum.
  Media obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a va avea însă o pondere maimare în calculul mediei finale, respectiv 75%, faţă de 50%, cât era până acum.

 

Lasă un răspuns