Regulament

Descarca – Proces Verbal ROI – 2016

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Regulamentul de ordine interioară, întocmit în spiritul prevederilor Constituţiei României, constituie o adaptare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2005 la particularităţile Colegiului Naţional „Teodor Neș”.

REGULAMENT CADRU

 1. ACCESUL ÎN COLEGIUL NAŢIONAL “TEODOR NES” SALONTA
 2. Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta colegiului se face numai prin locul special destinat acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din şcoală. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apă, reţele telefonice etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate; în caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face menţiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor autovehicule (ora, marca, nr. de înmatriculare, durata staţionării, scopul) precum şi identificarea conducătorului auto.
 3. Accesul elevilor aparţinând colegiului este permis în baza legitimaţiei, a semnului distinctiv sau a carnetului de elev; cadrele didactice şi personalul tehnico-administrativ au acces cu legitimaţia de serviciu.
 4. Accesul părinţilor este permis numai pe baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului care se eliberează la punctul de control (poarta principală), unde se află şi registrul în care se consemnează numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate al părinţilor care vin în colegiu.
 5. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii colegiului, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele pentru invitaţi/vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control al persoanelor de către personalul care asigură paza unităţii.

Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia purtării acestuia la vedere, pe perioada rămânerii în unitatea şcolară şi restituirii acestuia la punctul de control (poarta principală), în momentul părăsirii unităţii.

 1. Ecusoanele de acces se vor executa conform modelului ales de consiliul de administraţie; conducătorul colegiului are obligaţia de a asigura păstrarea ecusoanelor neînmânate şi de a viza semestrial valabilitatea celor aflate în uz.
 2. Prezenţa în şcoală, în afara orelor de program şcolar, a oricărei persoane, chiar dacă este salariat al şcolii, se va consemna în Registrul de poartă (ora sosirii şi ora plecării).
 3. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de prima oră din orarul propriu.
 4. Accesul elevilor este interzis pe holul cancelariei şi pe scara principală.
 5. Elevii care nu se află în clasă, la intrarea cadrului didactic, sunt consideraţi absenţi de la ora respectivă, excepție făcând prima oră de curs, pentru motive datorate navetei.
 6. Părăsirea incintei şcolii de către elevi în timpul programului este permisă numai cu bilet de voie tipizat, având semnătura profesorului de serviciu sau a dirigintelui. Clase compacte pot părăsi incinta şcolii, înainte de terminarea programului propriu, numai însoţiţi de profesor şi cu aprobarea directorului.
 7. SECURITATEA COLEGIULUI
 8. Paza şi controlul accesului în colegiu se realizează cu personal specializat şi autorizat de unitatea teritorială de poliţie, în baza planului de pază propriu colegiului.
 9. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor (străine) unităţilor de învăţământ preuniversitar care intră în incinta acestora şi de a consemna, în registrul ce se păstrează permanent la punctul de control (poarta principală), datele referitoare la identitatea şi scopul vizitei.
 10. Este interzis accesul în instituţie persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.                

         De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată comercializarea acestor produse în incinta şcolii.

 1. Personalul de pază şi cadrele didactice care efectuează serviciul în şcoală au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.                                
 2. În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri (comemorative, educative, culturale, sportive etc.) prevăzute a se desfăşura în incinta unităţii şcolare, conducerea şi cadrele didactice organizatoare vor asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, în baza cărora se va permite accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate.
 3. Programul unităţii de învăţământ preuniversitar şi cel de audienţe se stabileşte semestrial de conducerea unităţii şi se afişează la punctul de control (poarta principală).
  17. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se va încuia de către personalul abilitat, care va controla, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza şi siguranţa imobilului.
 4. Pentru securitatea colegiului, conducerea colegiului are următoarele îndatoriri:
  a) întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie, planul de pază al colegiului prin care se vor stabili regulile privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul unităţii şcolare; organul de poliţie va aviza periodic acest plan, de regulă la începutul fiecărui nou an şcolar;
 5. b) stabilesc atribuţiile profesorilor de serviciu în legătură cu: supravegherea elevilor şi însoţirea, după caz, a persoanelor străine; menţinerea ordinii şi disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ; relaţiile cu personalul de pază pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta şcolii;
 6. c) informează organele de poliţie, la telefon 112, despre producerea sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau în imediata apropiere a acesteia, în vederea dispunerii măsurilor legale necesare restabilirii ordinii şi identificării persoanelor sau grupurilor de persoane care tulbură procesul de învăţământ, agresează personalul didactic sau elevii, produc distrugeri de bunuri şi aduc atingerea climatului de normalitate şi siguranţă civică, potrivit planurilor de măsuri adoptate la nivelul acestor instituţii, conform dispoziţiilor ordinului comun MAP nr. 349 si MEC nr. 5016 din 20.11.2002;
 7. d) organizează instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor regulamentului propriu de ordine interioară;
  e) analizează starea disciplinară şi măsurile educative sau administrative necesare împreună cu diriginţii şi comitetele de părinţi;
 8. f) aduce la cunoştinţa unităţii de poliţie teritorială activităţile cultural-sportive din sector la care participă un număr mare de elevi;
 9. g) periodic, cadre ale poliţiei pot desfăşura activităţi pentru pregătirea antiinfracţională a elevilor şi a cadrelor didactice;
 10. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ.
 11. Neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin în calitate de profesor de serviciu constituie abateri de la ROFUIP şi atrage după sine sancţiuni conform prevederilor Legii nr. 128/1997

Cadrele didactice pot fi sancţionate conform Statutului cadrelor didactice, pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin în calitate de profesor de serviciu.

 1. Pătrunderea fără drept în sediile instituţiilor publice în învăţământ preuniversitar se pedepseşte conform prevederilor art. 2 din Decretul Lege nr. 88/1990.
 2. Nerespectarea regulamentului cadru de ordine interioară atrage sancţionarea conform prevederii regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin Ordinul MEC nr. 4747/2001.

 

REGULAMENT PENTRU ELEVI

 1. EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV
 2. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul colegiului.
 3. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care consemnează fiecare absenţă.
 4. Motivaţia absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
 5. a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;
  b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în caz de spitalizare;
  c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui elevului adresată directorului colegiului şi aprobată de acesta în urma consultării dirigintelui clasei;
 6. Dirigintele motivează absenţele în ziua primirii actelor justificative. Părintele/tutorele legal, dacă elevul este minor, prezintă documentele justificative în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului; în caz contrar, absenţele sunt considerate nemotivate.
 7. Toate adeverinţele medicale trebuie să fie vizate de cabinetul şcolii, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
 8. Directorul aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi competiţii sportive, la cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate.
 9. DREPTURILE ELEVILOR       
 10. Drepturile elevilor se regăsesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, articolele 91-109.
 11. Elevii se bucură de toate drepturile legale. Activităţile organizate de/sau în Colegiul Naţional “TEODOR NEȘ” Salonta nu pot leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
  31. Elevii pot beneficia de suport financiar din sursele extrabugetare ale colegiului. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor sau sub supravegherea unui părinte (cu aprobare din partea directorului), baza materială din colegiu.
 12. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi, să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
  33. Liderii elevilor de la fiecare clasă se constituie în Consiliul elevilor care funcționează pe baza unui regulament propriu.
 13. Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul de administraţie al colegiului; elevii desemnaţi vor avea media generală de cel puţin 8,50 şi media 10 la purtare în anul precedent.
 14. Elevii se pot asocia în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul colegiului.
  36. Dreptul la reuniune se exercită în afara orelor de curs, iar activităţile pot fi susţinute în colegiu numai cu aprobarea directorului, la cererea scrisă a grupului de iniţiativă.
  37. Elevii au libertatea de a redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii; în cazul în care acestea afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea, moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, directorul Colegiului suspendă activitatea şi difuzarea acestor publicaţii.
  38. Elevii cu performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform hotărârii MEC.
 15. ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Elevii Colegiului Naţional “TEODOR NEȘ” Salonta au următoarele îndatoriri:
39. Să frecventeze cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu şi să-şi însuşească noţiunile prevăzute de programele şcolare.

 1. Să poarte la piept pe durata cursurilor ecusonul cu fotografie.
 2. Să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborate de MEC, Regulamentul de ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele referitoare la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de PSI, normele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului.
  42. Să dovedească respect pentru personalul unităţii (cadre didactice, personal administrativ, medical şi de îngrijire), pentru vizitatori, cât şi pentru colegii lor.
 3. La îndatoririle elevilor precizate de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, articolele 110-114, se adaugă şi următoarele obligaţii, specifice Colegiului Naţional “Teodor Neș”:
 4. a) elevii trebuie să aibă o comportare civilizată, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei şi o ţinută decentă: fără bijuterii în exces, bluze scurte în talie, pantaloni sau fuste cu talie joasă, decolteuri exagerate, tatuaje, piercinguri pe faţă, părul neîngrijit sau vopsit strident, tocuri exagerat de înalte, fustele exagerat de scurte;
 5. Să îndeplinească conştiincios sarcinile de serviciu.
 6. Să desfăşoare activităţi în laboratoare, cabinete, sala de sport etc. numai sub supravegherea unui cadru didactic, instructor sau personal didactic auxiliar de specialitate.
 7. Să aibă la orele de curs rechizitele necesare.
 8. Să poarte asupra lor ecusonul şi carnetul de elev şi să le prezinte, la cerere personalului administrativ şi a cadrelor didactice (profesori de serviciu) la intrarea în liceu.
  48. Să acceadă la direcţiune, secretariat, cabinet medical, contabilitate, bibliotecă, numai în orele de program afişate.
 9. INTERDICŢII

Elevii Colegiului Naţional “TEODOR NEȘ” Salonta nu au voie:

 1. Să distrugă documentele şcolare (cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.).
 2. Să deterioreze bunurile din patrimoniul colegiului.
 3. Să aducă şi să difuzeze în colegiu materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
  52. Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.
 4. Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
 5. Să deţină şi să consume în perimetrul colegiului şi în afara lui droguri, băuturi alcoolice, să fumeze şi să participe la jocuri de noroc.
 6. Să posede şi să difuzeze materiale care au caracter obscen sau pornografic.
 7. Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs şi a examenelor.
 8. Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul liceului.
 9. Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul colegiului.
 10. Să introducă în instituţii sprayuri colorante, lacrimogene, paralizante, materiale pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii) ș.a., care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi şi integritatea corporală.
 11. Să părăsească incinta instituţiei în timpul orelor de curs. În cazuri excepţionale, se va cere permisiunea profesorului diriginte sau a directorilor. În situaţia în care elevul nu are acordul profesorului, răspunde personal de hotărârea sa.
 12. Să aducă motorete, maşini, skateboard-uri, patine cu rotile, trotinete, jocuri electronice, cărţi de joc, table, animale.
 13. Să aducă aparatură electronică în afara activităţilor organizate.
 14. Să folosească limbaj şi gesturi vulgare.
 15. Să folosească însemne sau să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei, caracteristice grupurilor cu manifestări antisociale.
 16. Să organizeze activităţi politice şi de prozelitism religios, ocult şi să facă propagandă politică.
 17. Să fure sau să îşi însuşească obiecte sau bani care nu le aparţin.
 18. Să deterioreze manualele şcolare primite gratuit (elevii claselor I-X) întrucât sunt obligaţi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar.
 19. Să utilizeze toaletele destinate sexului opus.
 20. RECOMPENSAREA ELEVILOR
 21. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare exemplară pot fi recompensaţi, conform deciziei Consiliului de administraţie, cu bunuri materiale, burse de specializare într-un domeniu de pregătire aprofundată, burse de merit, de studiu, premii, diplome, medalii, premiul de onoare al colegiului, tabere naţionale şi internaţionale precum şi:
 22. a) Premii pentru rezultatele deosebite, la diferite concursuri (olimpiade şi concursuri cultural-sportive).
 23. b) Diplomă de onoare pentru şefii de promoţie.
 24. c) La capitolul VIII, secţiunea a 5-a, art.115-117, privitoare la recompensarea elevilor, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, se adaugă pentru elevii Colegiului Naţional “Teodor Neș” şi următoarea prevedere: la încheierea fiecărui an şcolar şefii de promoţie vor semna în ,,Cartea de onoare a şcolii”, alături de personalităţile care au vizitat şcoala.
 25. SANCŢIUNI
 26. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
 27. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
 28. a) observaţia individuală;
 29. b) mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;
 30. c) mustrare scrisă;
 31. d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
 32. e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
 33. f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;
 34. g) preavizul de exmatriculare;
 35. h) exmatricularea.
 36. Mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral precum şi mustrarea scrisă sunt însoţite de scăderea notei la purtare.
 37. Retragerea temporară sau definitivă a bursei; aceasta se aplică de către director la propunerea consiliului clasei sau la propunerea sa şi este însoţită de scăderea notei la purtare.
 38. Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, care constă în substituirea activităţii obişnuite a elevului (pe perioada aplicării sancţiunii) cu un alt tip de activitate în cadrul colegiului, stabilită de directorul unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului clasei. Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. Sancţionarea este însoţită de scăderea notei la purtare.
 39. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii de către diriginte părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, sub semnătură. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
 40. Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de către diriginte şi director pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului (dacă a împlinit 18 ani) în scris, sub semnătură. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
 41. Exmatricularea constă în eliminarea din colegiu şi poate fi:
 42. a) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în colegiul nostru, în anul de studiu în care a fost exmatriculat;
 43. b) exmatriculare fără drept de reînscriere în şcoala noastră;
 44. c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp.
 45. Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în Colegiul Naţional “TEODOR NEȘ” Salonta se aplică elevilor pentru abateri grave stabilite în Consiliul profesoral şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nemotivate, din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate pe un an şcolar. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal sau elevului (dacă a împlinit 18 ani) în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
 46. Exmatricularea fără drept de înscriere în Colegiul Naţional “Teodor Neș” se aplică elevilor pentru abateri deosebit de grave apreciate ca atare de consiliul profesoral. Sancţiunea se comunică de către dirigintele clasei, în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui sau elevului, dacă a împlinit 18 ani. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
 47. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp se aplică elevilor pentru abateri deosebit de grave. Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se face de către Ministrul Educaţiei Naționale, la propunerea motivată a consiliului profesoral. Sancţiunea se comunică de către dirigintele clasei, în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui sau elevului, dacă a împlinit 18 ani. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
 48. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 66 (a-e), 67, 68, 69 dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind nota scăzută la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
 49. La fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nemotivate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu un punct.
 50. Elevii care deteriorează bunurile colegiului plătesc lucrările necesare reparaţiilor sau suportă cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, a clasei.
 51. Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar dacă nu este posibil, achită de trei ori contravaloarea acestuia. Pentru faptele prevăzute la articolele 78 şi 79 elevii pot fi sancţionaţi în conformitate cu dispoziţiile art.66 din prezentul regulament.
 52. Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art.66 se adresează, în scris, consiliului de administraţie al colegiului în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul colegiului. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
 53. Sancţiunea prevăzută la art.75 este definitivă şi poate fi contestată în conformitate cu dispoziţiile legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.
 54. 87. Orice deteriorări cauzate de uzura naturală a obiectelor se consemnează în Caietul administratorului de către persoana care a constatat stricăciunea. Administratorul şcolii este obligat ca în termenul cel mai scurt posibil să ia măsuri de remediere şi să consemneze data şi modul de rezolvare a problemei.
 55. De păstrarea şi integritatea bunurilor colective răspund elevii claselor de la etajul respectiv.
 56. Pagubele materiale produse în laboratoare (vezi şi anexa 1.), cabinete sau alte săli, diferite de sălile de clasă, vor fi suportate de către elevii vinovaţi cărora li se vor aplica sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptei. Se consideră pagube materiale inclusiv deteriorările soft sau virusările intenţionate produse în reţelele de calculatoare din cabinetele de informatică. Decizia cu privire la sancţiune se ia de către directorul colegiului la propunerea profesorului cu care se desfăşoară activităţile în aceste spaţii sau a laborantului care răspunde de păstrarea şi întreţinerea acestor bunuri. În cazul în care elevii vinovaţi de aceste distrugeri sau stricăciuni nu sunt descoperiţi, consecinţele vor fi suportate de către întreg colectivul de elevi care a desfăşurat activitatea în spaţiul de învăţământ respectiv.
 57. În clase, elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor. Nota la purtare a celor în cauză va fi diminuată proporţional cu gravitatea faptei. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, de stricăciunile provocate răspunde material clasa întreagă.
 58. În vederea recuperării pagubelor menţionate la articolele 2 – 4, din prezentul capitol, administratorul colegiului va întocmi, împreună cu diriginţii elevilor de la care se recuperează pagubele, un proces verbal de imputare. Decizia de imputare aparţine directorului iar serviciul financiar-contabil, împreună cu dirigintele (diriginţii), asigură încasarea banilor.
 59. La fiecare început/sfârşit de an şcolar, sălile de clasă se vor preda/prelua cu proces-verbal de către administrator către/(de la) diriginţi.
 60. TRANSFERUL ELEVILOR
 61. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ de la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ.
 62. Elevii claselor a IX-a şi a X-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de consiliul profesoral.
 63. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.
 64. Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel:
  a) în aceeaşi unitate de învăţământ de la o clasă la alta cu aceeaşi specializare;
  b) în aceeaşi unitate de învăţământ de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, respectând prevederile Regulamentului aprobat de OMEC 4747/2002.
 65. Nepromovarea unuia din examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer.
 66. Transferurile se pot efectua numai în perioada intersemestriala (în cadrul aceluiaşi profil) sau în vacanţa de vară.
 67. Elevii din clasa a XII-a, învăţământ de zi, se pot transfera în clasa a XIII-a, învăţământ seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.
 68. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în următoarele situaţii:
 69. a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
 70. b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuată de Direcţia de sănătate publică;
 71. c) la/de la Învăţământul de artă şi cu program sportiv;
 72. d) de la liceu la şcoala profesională;
 73. e) de la învăţământ intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.
 74. J. Dispoziţii finale
 75. Pentru cabinetele de informatică sunt valabile reguli specifice care se comunică tuturor elevilor la prima oră de informatică. În privinţa activităţii din celelalte cabinete, profesorii de specialitate (în special fizică şi chimie) vor prelucra regulile de protecţia muncii şi PSI în prima oră realizată în spaţiile respective.

Profesorii de educaţie fizică şi sport vor instrui toţi elevii cu privire la regulile de protecţie pentru prevenirea accidentelor la ore precum şi obligaţiile privind prezentarea la ore şi regimul scutirilor medicale.

 1. Profesoriide educaţie fizică şi limbi străine vor trece cel târziu până la sfârşitul fiecărei săptămâni absenţele şi notele elevilor în catalog.
 2. Şcoala nu răspunde de obiectele personale ale elevilor.
 3. 10 Biblioteca şcolii funcţionează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare.
 4. 10 Capitolele şi prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care nu sunt menţionate în acest Regulament intern se aplică întocmai aşa cum sunt stipulate în documentul respectiv.
 5. 106. Capitolele şi prevederile din Statutul personalului didactic şi Codul muncii care nu sunt menţionate în acest Regulament de ordine interioară se aplică întocmai aşa cum sunt stipulate în documentul respectiv.
 6. 10În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii.
 7. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale (examen de bacalaureat, examene de absolvire).
 8. Regulamentul intern va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora;
 9. a) În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2005 şi a regulamentului intern al unităţii şcolare, directorul va încheia cu părinţii şi elevii şcolii acordul de parteneriat şcoală-familie.
 10. b)  Prezentul Regulament de ordine internă intră în vigoare începând cu data de 14.09.2009.

ANEXA   1

Regulament de folosire a laboratoarelor de informatică, biologie, chimie şi fonic.

 1. Accesul elevilor în laboratoare este permis numai în prezenţa profesorului de specialitate, care urmează să ţină ora în laborator.
 2. Accesul este permis numai pe baza orarului afişat, pe care şefii de catedră au obligaţia să îl întocmească la începutul anului şcolar şi să-l afişeze.
 3. Elevii pot participa şi pot rămâne în laborator numai sub stricta supraveghere a profesorului de specialitate
 4. Profesorul răspunde de mobilierul şi aparatura tehnică din laborator în timpul orei pe care o desfăşoară acolo.
 5. Elevii au obligaţia de a raporta profesorului orice deteriorare fizică sau de funcţionare incorectă a aparaturii sau a mobilierului.
 6. Profesorii au obligaţia să menţioneze în caietul laboratorului orice neregulă constatată  sau semnalată de elevi la începutul sau la sfârşitul orei de curs.
 7. Pe durata pauzei elevii trebuie să părăsească laboratorul.
 8. Pagubele materiale produse în laboratoare vor fi suportate de elevii vinovaţi cărora li se va scădea şi nota la purtare cu 2-3 puncte. În cazul laboratoarelor de informatică virusarea sau deteriorarea intenţionată a softului este considerată pagubă materială. Dacă elevii vinovaţi de aceste stricăciuni nu sunt descoperiţi, consecinţele vor fi suportate de întregul colectiv al clasei care s-a aflat în laborator în perioada producerii stricăciunii.
 9. În vederea recuperării eventualelor pagube produse în laboratoare, administratorul colegiului împreună cu profesorii de specialitate vor întocmi un proces verbal de imputare. Decizia de imputare se semnează de către director, iar serviciul financiar contabil împreună cu profesorul de specialitate asigură încasarea banilor.

Regulile de mai sus se comunică tuturor elevilor la prima oră ţinută în laborator. În acelaşi context se vor prelucra şi regulile de protecţia muncii şi PSI.

 

ANEXA   2

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI ELEVILOR

Art.1. La nivelul şcolii se constituie Consiliul Elevilor ( CE ) format din reprezentanţii elevilor desemnaţi de fiecare clasă. Consiliul se constituie în prima lună a fiecărui an şcolar.

Art. 2. Activitatea CE este sprijinită de un profesor – coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

Art. 3. În şedinţa de constituire a CE membrii săi aleg Biroul permanent al CE format din 9 persoane: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, casier şi reprezentaţii anilor de studiu, în total 5 membri, unul pentru fiecare an de studiu liceal şi 1 pentru gimnaziu. Cu aceeaşi ocazie CE îşi desemnează reprezentantul în consiliul de administraţie al şcolii.

Art. 4. Alegerea biroului permanent, se desfăşoară prin vot deschis.

Art. 5. Membrii CE sunt aleşi pentru un an.

Art. 6. Membrii CE alcătuiesc împreună cu profesorul coordonator agenda reuniunilor. Aceasta trebuie să conţină patru puncte importante: succese şcolare, iniţiative şcolare, evenimentul săptămânii/lunii, evaluare.

Art. 7. Preşedintele CE, ales prin vot secret, după prezentarea platformei program, are mandat pe un an cu posibilitatea prelungirii lui, dacă membrii CE sunt de acord cu acest lucru. Preşedintele prezidează şedinţele Biroului permanent şi şedinţele CE.

Art. 8. Secretarul este responsabil pentru elaborarea Agendei întâlnirilor, pe care o afişează cu câteva zile înainte, pentru a o face cunoscută consilierilor, la afişierul CE.

Art. 9. Directorul şcolii este informat despre problematica CE, iar profesorii pot participa la şedinţele CE.

Art .10. Consiliul elevilor se întruneşte semestrial, iar biroul permanent, la solicitarea preşedintelui sau a coordonatorului, de câte ori este nevoie.

Art. 11. CE şi biroul permanent au următoarele atribuţii:

 1. a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în realizarea obiectivelor privind instrucţia şi educaţia elevilor
 2. b) sprijină coordonatorul proiectelor şcolare şi extraşcolare în realizarea şi desfăşurarea proiectelor desfăşurate în unitatea de învăţământ.
 3. c) sprijină comisia diriginţilor în îmbunătăţirea frecvenţei şi stoparea abandonului şcolar.
 4. d) sprijină clasa sau şcoala în organizarea activităţilor de petrecere a timpului liber   într-un mod plăcut şi util.
 5. e)  sprijină conducerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor.
 6. f)     organizează întreceri sportive interne şi la nivel de municipiu, concursuri de cultură generală sau artistice în colaborare cu CE din alte unităţi de învăţământ din oraş sau judeţ.
 7. g)   Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, să susţină programe de modernizare a procesului instructiv – educativ şi a bazei materiale din şcoală.

Art.12. CE şi biroul permanent pot realiza venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu şcoala, a unor manifestări cultural artistice, sportive, turistice sau din donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate.

Art.13. Veniturile realizate se utilizează conform hotărârii Biroului permanent pentru:

 • îmbunătăţirea bazei materiale a CE (achiziţionarea de calculator, imprimantă, rechizite etc) dar şi a bazei materiale a unităţii de învăţământ.
 • Organizarea de excursii sau tabere pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură, cu premii la olimpiadele şcolare, stimularea elevilor cu o situaţie materială precară sau a celor care se implică constant în activităţile CE sau în proiectele şcolare şi extraşcolare desfăşurate în unitatea de învăţământ.
 • Sprijinirea activităţilor extracurriculare precum şi a altor activităţi care contribuie la buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ din şcoală.

Art. 14. Fondurile realizate de CE şi Biroul permanent vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionare fondurilor se va ţine seama de următoarele:

 1. a) Sumele realizate se consemnează într-un proces verbal, semnat de preşedintele, secretarul şi casierul Biroului permanent, în care se menţionează: acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net.
 2. b) Evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă. În acelaşi scop se mai utilizează: registrul de procese verbale, chitanţa fiscală, actele justificative pentru cheltuielile efectuate.
 3. c) Circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul biroului permanent.
 4. d) Plăţile se fac cu aprobarea Biroului permanent şi se justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri de casă ştampilate de unitatea emitentă, chitanţe şi altele, potrivit normelor financiare.
 5. e) Obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile CE sau obţinute din donaţii se predau unităţii de învăţământ pe bază de proces verbal, în care se vor menţiona caracteristicile obiectului şi vor fi trecute în inventarul şcolii, potrivit reglementărilor în vigoare.
 6. f)     Fondurile băneşti se păstrează şi se administrează prin unităţile CEC sau bancare cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casă.

Art. 14. Biroul permanent prezintă raportul asupra activităţii financiare în şedinţa CE la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 15. CE va avea o ştampilă cu inscripţia ”Consiliul Elevilor”, care va fi utilizată doar de Biroul Permanent şi de  profesorul coordonator (consilierul educativ) .

Art. 16. Revistele şcolii vor sprijini activitatea CE şi vor promova în paginile lor iniţiativele CE. De asemenea CE poate avea propria revistă şi dreptul de a o promova în şcoală.

Art. 17. Discuţiile din cadrul CE se transmit în rezumat tuturor elevilor, în cadrul orelor de dirigenţie.

Art. 18. Biroul permanent va avea un caiet cu procese verbale în care vor fi consemnate toate hotărârile din cadrul şedinţelor desfăşurate. Caietul va avea paginile numerotate şi la început se va face un proces verbal în care să fie consemnate prima şi ultima pagină.

Art. 19. Biroul permanent va alcătui un cod de conduită morală pe care trebuie să îl respecte membrii consiliului şi elevii unităţii de învăţământ. De asemenea codul va conţine criteriile de excludere a membrilor din CE. Codul de conduită morală trebuie să respecte Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Art. 20. Conducerea şcolii are obligaţia să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii Consiliului elevilor.

 

 Anexa 3

 Atribuţiile profesorilor de serviciu:

 

 1. Profesorii de serviciu sunt răspunzători de păstrarea ordinii şi disciplinei în derularea procesului instructiv-educativ.
 2. Sprijină buna desfăşurare a activităţii şcolare în interiorul unităţii;
 3. Supraveghează intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală;
 4. În timpul pauzelor supraveghează şi impune elevilor un comportament civilizat, fiind prezenţi printre elevi pe culoarele liceului şi în curtea şcolii;
 5. Supraveghează punctualitatea în derularea programului, atât pentru profesori cât şi pentru elevi;
 6. Dirijează elevii de serviciu în îndatoririle ce le revin în menţinerea ordinii şi disciplinei;
 7. Colaborează cu diriginţii şi elevii responsabili ai claselor în identificarea elevilor ce săvârşesc abateri disciplinare (distrugerea de bunuri materiale, deranjarea orelor de curs, utilizarea unui limbaj neadecvat calităţii de elev etc);
 8. Controlează realizarea şi menţinerea condiţiilor igienico-sanitare în liceu;
 9. Consemnează în condica serviciului pe şcoală:
 10.      a) toate evenimentele care au perturbat programul normal nominalizând activităţile sau persoanele implicate.
 11.      b) deteriorările de bunuri materiale: mobilier, aparatură, instalaţii, zugrăveli, afişaje etc. şi persoanele implicate;
 12.      c) abaterile disciplinare săvârşite de elevi şi face propunerile de sancţionare către directorul de serviciu;
 13.     d) aspecte privind activităţile cu caracter periodic sau aperiodic ca: simpozioane, întâlniri organizate în şcoală cu parteneri educaţionali etc. şi înştiinţează elevii de serviciu pe şcoală despre locul şi ora desfăşurării lor;
 14. Colaborează cu agenţii de pază şi le solicită sprijinul în situaţiile neobişnuite ce pot apărea;
 15. Cadrele didactice care efectuează serviciul pe şcoală împreună cu personalul de pază au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.
 16. La terminarea programului închid cataloagele, calculatorul, aparatul TV, sala profesorală.

Programul profesorilor de serviciu, indiferent de programul orarului propriu este de la ore 7.30 la 14.30. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Procesulverbal încheiat cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală care se completează la încheierea activităţiii.

Prezentele sarcini sunt obligaţii de serviciu, iar neîndeplinirea acestora atrage sancţionarea administrativă conform prevederilor  din Legea nr. 128/1997 (Statutul Personalului Didactic) şi din regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr.4747/2001.

Directorul sau directorul adjunct de serviciu semnalează Consiliului de Administraţie neîndeplinirea acestor sarcini de către profesorii de serviciu.

 

Anexa 4

 Atribuţiile elevilor de serviciu:

Elevii de serviciu:

– se prezintă la poarta şcolii cu 20 min. înainte de începerea cursurilor. În ziua de serviciu, vor fi scutiţi de prezenţa de la ore (elevii care nu se prezintă nejustificat sau nu-şi exercită sarcinile de serviciu vor fi sancţionaţi).

– vor avea o ţinută îngrijită;

– vor purta ecuson cu înscrisul: ELEV DE SERVICIU;

– vor sta pe hol, iar periodic (un elev de serviciu  din cei doi) va controla  coridoarele şi curtea şcolii;

– Nu vor sta în cabina portarului;

– colaborează cu profesorii de serviciu în vederea îndeplinirii îndatoririlor ce le revin în menţinerea ordinii şi disciplinei;

– colaborează cu diriginţii şi elevii responsabili ai claselor în identificarea elevilor ce săvârşesc abateri disciplinare (distrugerea de bunuri materiale, deranjarea orelor de curs, utilizarea unui limbaj neadecvat calităţii de elev etc);

– însoţesc persoanele străine de liceu, care doresc să intre sau solicită întâlnire cu angajaţii colegiului;

– solicită spijinul profesorilor de serviciu în cazurile când nu pot da informaţiile solicitate de diverse persoane;

– nu permit intrarea elevilor şi a persoanelor străine în sala profesorală, ci anunţă la cancelarie profesorii solicitaţi de elevii colegiului în timpul pauzelor;

– răspund sarcinilor date de profesori, secretariat, conducerea şcolii;

– supraveghează derularea normală a activităţii şcolare şi înştiinţează profesorii de serviciu despre abaterile costatate: provocare de dezordine, distrugere de bunuri, altercaţii între elevi etc.;

– supraveghează ca în timpul orelor, activitatea profesorilor să nu fie deranjată (controlând coridoarele şi curtea);

– informează (pe baza datelor primite în prealabil de către profesorii de serviciu) invitaţii despre locul şi ora desfăşurării eventualelor activităţi cu caracter periodic sau aperiodic ca: întâlniri cu părinţii pe clase, simpozioane, competiţii, olimpiade sau alte întâlniri organizate în şcoală cu parteneri educaţionali;

– sună de intrare şi ieşire de la ore.

Programul elevilor de serviciu, indiferent de programul clasei, este de la 7.40 la 14.10.

DIRECTOR, Prof. Trancau Vasile

Lasă un răspuns