Învățământ primar 2022


Noutăți

01.09.2022Repartizare elevi clasa pregătitoare 2022-2023

Repartizarea elevilor în fiecare clasă pregătitoare s-a desfăşurat în cadrul Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional Teodor Neş din data de 01.09.2022, conform procedurii operaţionale privind constituirea formaţiunilor de studiu la clasa pregătitoare elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor.


Precizări Înscriere clasa pregătitoare 2022-2023

Prima Etapă: 11 aprilie – 10 mai 2022

Înscrierea în învățământul primar, se realizează după următorul program de lucru al comisiei:

LUNI – JOI

 • 00 – 16.00
 • 00 – 18.00 (prin programare telefonică)

VINERI

 • 00 – 14.00
 • 00 – 17.00 (prin programare telefonică)

Programarea se poate face la nr. 0259 373 448.

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2022 conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2022 (secretariat)
 2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE.
 3. Copie a actului de identitateal părinților/părintelui
 4. Copie a certificatului de naștere al copilului(acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale).
 5. Certificat de divorț, dacă este cazul.
 6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2022 (secretariat).
 7. Avizul epidemiologic, adeverință de intrare în colectivitate, fișa de vaccinări (eliberate de medicul de familie – format A4.

Precizări Înscriere clasa pregătitoare 2022-2023

Prima Etapă: 11 aprilie – 10 mai 2022

 Conform Ordinului Ministerului Educației Nr. 280/23.03.2022, privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, se fac următoarele precizări:

 1. Părinții/tutorii legali/reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
 2. Părinții/tutorii legali/reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
 3. Părinții/tutorii legali/reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv și care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes ai clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.
 4. Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cerere-tip de înscriere, însoțită de documente justificative.
 5. În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este: 0770820292

Important!

Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

 

Condiții de înscriere la clasa pregătitoare 2022

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia județeană / a municipiului București, poate decide organizarea activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora.

Cum se face înscrierea propriu-zisă în clasa pregătitoare 2022

Părinții copiilor depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip, pentru evaluarea copilului, dacă este cazul.

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de CJRAE/CMBRAE, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea sunt afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE/CMBRAE și al inspectoratului școlar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10,00-18,00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

Unitățile de învățământ care școlarizează la nivel preșcolar și CJRAE/CMBRAE transmit Comisiei județene/a municipiului București listele nominale ale copiilor cărora li s-au eliberat recomandări, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor și rezultatele evaluării, după caz.

În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/ grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.


Alegerea unității de învățământ

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare:

 1. opțiunea părintelui/ a tutorelui legal/ a reprezentantului legal al elevului1;
 2. domiciliul elevului în proximitatea școlii2;
 3. existența fraților în aceeași incintă3.

NOTĂ: Criteriile specifice de departajare se aplică în situația prevăzută de articolul 10 din Anexa nr. 1 la Ordinul MEN nr.280/23.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023.


1 Cererea de înscriere în clasa pregătitoare

2 Copie după C.I. a părinților/tutorilor legali/reprezentanților legali; copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (în cazul părinților divorțați);

3 Adeverința de elev